Svenska Föreläsare

Sök föreläsare

:

Ämne:

Län:

Prisnivå:

Logga in föreläsare

Glömt lösenordet?
Bli medlem

Bookmark and Share Dela sida

Ola Löhman

Ola Löhman - Marknadsekonom, författare och uppskattad föreläsare / strategikonsult inom området CSR (Corporate Social Responsibility) i Sverige och internationellt.

Expert med praktiska erfarenheter från strategiska projekt inom området.
Driver sedan
 2001 företaget CSR Stockholm tillsammans med Daniel Steinholtz. CSR Stockholm arbetar inom området strategisk rådgivning inom området CSR med såväl stora företag som frivillig organisationer.
CSR Stockholm genomför utbildning inom området  "CSR och varumärken" inom Bergs School of Communication.

Tidigare bankdirektör inom SEB.  Marknadsdirektör inom KPA med ansvar för utvecklingen och lanseringen av KPA och dess etiska investeringar inkluderande även den interna process som avsåg såväl värderingar, varumärke, certifieringar och redovisning.
Författare till boken ”Varumärkets manuskript” (Uppsala Publ House) 2001
(tillsammans med Tomas Lönn)
Författare till boken ”Det ansvarsfulla företaget” (Ekerlids) 2003
(tillsammans med Daniel Steinholtz)
Delförfattare till rapporten ”The third generation of corporate citizenship” med dr Simon Zadek (Accountability London)
Rapporten avsåg företags roll i ett globalt perspektiv och skrevs på uppdrag av  den parlamentariska arbetsgruppen ”Globkom”, vars arbete idag utgör grunden till den förändrade svenska biståndspolitiken.
Deltagare i den arbetsgrupp som år 2002 utsågs av det norska stortinget att arbeta fram riktlinjer för hur den norska petroleumfonden skall hantera frågor som mänskliga rättigheter, grundläggande arbetsrätt, miljö samt andra etiska frågor.
Rapporten NOU Förvaltning för framtiden presenterades i juli 2003
Föreläsningens innehåll
Tidsåtgång : minimum 1 timme - max 2,5 tim.

Innehållet kan variera efter önskemål om specifik sådan finns inom området.
Generellt innehåll utgörs av nedan beskrivning:
Bakgrund till hur CSR formats, samt vilka delar det idag anses innehålla t ex:

 • Hållbar utveckling - Agenda 21, Global Compact, OECD etc
 • Företags ansvar - hur tolkas ett företags ansvar idag och av vem?
 • Hur företag sköts - öppenhetsfrågor och former för det.

CSR handlar om att upprätthålla och utveckla förtroendet för företaget, vilket i sin tur innebär att utgå från de funktionella värderingar som finns inom företaget och arbeta efter dessa i relation till företagets intressenter samt koppla detta till företagets varumärke.
Företag upplever ett allt större behov av att skapa frihetsgrader och förmåga att klara den ökande konkurrenssituationen genom att attrahera den nödvändiga kompetens som krävs. För att klara de krävs i allt större omfattning att hänsyn måste tas till såväl människor, miljö och ekonomi – kort uttryckt hela företagets omvärld.
Att förstå och hantera den komplexitet det medför kommer inom överskådlig framtid att vara avgörande för ett varumärkes förmåga att Attrahera, Behålla, Utveckla de nödvändiga relationer till företagets nyckelintressenter som ett företag är beroende av t ex anställda och kunder.

Konkurrensen inom kompetensmarknaden kommer bli allt hårdare och kunder har idag både preferenser och valmöjligheter som saknar motstycke historiskt.
CSR har visat sig vara ett viktigt medel för att bli attraktivare. Företags förmåga att formulera sitt ansvar kopplas i allt högre grad till varumärket, vilket i sin tur idag är en fråga om överlevnad, och framgång.
Några av de drivkrafter som ligger bakom utvecklingen som lett till fram till dagens situation där frågan om hur ansvar skall tolkas för företag/organisationer och därmed hur deras varumärken kommer att upplevas och bedömas är t ex:

 • Värderingsförskjutningar
 • Globalisering
 • Avreglering
 • Demografi
 • Individualisering
 • Värdejakt
 • Intressentfokus
 • Finansmarknadens ökande intresse inom området
 • Informationssamhället
 • EU- och FN-initiativ

Praktik – case - undersökningar

Initiativ, modeller och synsätt som idag används av företag i syfte att hantera den alltmer komplexa värld varumärket som bärare av företagets identitet och existensberättigande, de risker och möjligheter det medför presenteras och diskuteras. 
Exempel på hur olika företag tar sig an området i dag samt resultat från olika undersökningar som belyser såväl konsumenter som anställdas syn på företag och deras samhällsroll.
Öppenhet
De ökade kraven på öppenhet från omvärlden på såväl företag som och organisationer och andra institutioner diskuteras samt exempel på hur öppenheten hanteras framgångsrikt, och dessvärre ibland mindre framgångsrikt.

10 principer

10 st övergripande principer för hur företag praktiskt kan arbeta med området CSR och varumärken presenteras och diskuteras.

Böcker ▼

Även solen har fläckar

Älska ditt arbete

Knäck koden nu!

Mace Speakers

Mace Konferens och Event

Besök Svenska Underhållare